English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
 
 
فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي 61
موضوع: جغرافيا نوع: فصلنامه
نويسندگان: سيد حسن مطيعي لنگرودي، عليرضا اردشيري، اصغر نظريان، پرويز ضيائيان فيروزآبادي، علي اکبر جنگي، عبدالرضا ركن الدين افتخاري، محسن آقاياري هير، محمد رضا رضواني، علي گلي، سعيد رضا اکبريان رونيزي، هادر زارعي، احمد پوراحمد، بهزاد انتظاري، فيروز جمالي، كريم حسين زاده دلير، حميد جلاليان، بهروز محمدي يگانه، تيمور آمار، پرويز رضايي، زهرا پيشگاهي فرد، بهادر زارعي، ميرستار صدر موسوي، جواد دخيلي كهنموئي، سيدرضا حسين زاده، مهناز جهادي طرقي، سيد هدايت ا... نوري، شهره نيلي پور طباطبايي، جعفر رضايي
 مدير مسئول: بدري، سيدعلي. سر دبير: عزيزي،‌ قاسم.
تاريخ نشر: پاييز 86  شماره: 61صفحه شمار: 179
خلاصه مطالب

فهرست مندرجات
  
   1- پيامدهاي ايجاد صنايع فراوري محصولات كشاورزي در توسعه روستايي بخش مركزي آمل
  
   چکيده:
   استراتژي ايجاد و توسعه صنايع فراوري محصولات كشاورزي با توجه به ارتباط مستمر با بخش كشاورزي و دارا بودن امكانات و قابليت هاي موجود در روستاها، به عنوان فعاليت اصلي روستاييان، نقش مؤثري در توسعه روستايي منطقه ايفا مي كند. كشاورزي اساس فعاليت هاي اقتصادي بخش مركزي آمل را شكل مي دهد. امروزه اين فعاليت در منطقه با مشكلاتي مانند عدم بازاريابي مناسب، كاهش قيمت محصولات كشاورزي، پايين بودن درآمد بخش كشاورزي و مانند آن رو به رو است. لذا راهبرد ايجاد و توسعه صنايع فراوري محصولات كشاورزي در بخش مركزي شهرستان آمل به علت استعداد بالاي كشاورزي در منطقه، نزديكي به بازارهاي مصرف و وجود نيروهاي متخصص و غيرمتخصص، مي تواند ضمن حل مشكلات بخش كشاورزي، راه رسيدن به توسعه روستايي را هموار کند. در اين تحقيق با استفاده از روش هاي كتابخانه اي و ميداني، داده هاي آماري و اطلاعات لازم جمع آوري شده است. در روش كتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز به اسناد، گزارش ها، سالنامه ها وساير منابع، توجه شد، و در روش ميداني، با توجه به تعداد روستاها و جمعيت دهستان ها، 15 روستا انتخاب و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS، داده پردازي شده اند. نتايج كسب شده از تحقيقات انجام شده، حاكي از نقش مؤثر صنايع فراوري محصولات كشاورزي در توسعه روستايي از طريق بازاريابي بهتر محصولات كشاورزي، ايجاد اشتغال، كاهش ضايعات و افزايش درآمد روستاييان مي باشد.
   كليد واژه ها: توسعه روستايي، صنايع روستايي، صنايع فراوري محصولات كشاورزي، بخش مركزي آمل.
  
   2- بررسي نقش مكان و مورفولوژي در كيفيت هواي شهر تهران با استفاده ازGIS و داده هاي ماهواره اي (RS)
  
   چکيده:
   مورفولوژي شهر چه به مفهوم فرم و شكل و چه كاركرد شهري عاملي موثر در كيفيت هواي يك شهر مي باشد. سلسله مراتب، همجواري و سازگاري كاربري ها، شبكه حمل و نقل، بافت شبكه، كاربري اراضي، پوشش زمين و ... از عوامل مورفولوژيكي شهر هستند كه بر كيفيت هواي شهر تاثير مي گذارند. در اين مطالعه بعد از بررسي شرايط مورفولوژيكي موثّر در كيفيت هواي شهر سعي شده است با استفاده از داده هاي آماري و داده هاي سنجش از دور نحوه پراكندگي بعضي از پارامترهاي كيفيّت هواي شهر تهران موردبررسي قرارگرفته و با استفاده از داده هاي سازمان محيط زيست براي يك دوره يك ساله متوسط غلظت آلاينده ها در ساعات مختلف شبانه روز استخراج و به صورت نمودار و جداول نمايش داده شود. با توجه به تأثير ساختار شهر و مورفولوژي شهر كه شرايط محيطي متفاوت از يك خيابان تا خيابان ديگر به وجود مي آورد و كمبود ايستگاه هاي اندازه گيري در تهران جهت تهيّه نقش? دقيق پراكندگي آلاينده ها از روشي جديد در تهيه نقشه كيفيّت هواي شهر تهران استفاده گرديد. اين روش كه مبتني بر داده هاي اپتيكي و حرارتي سنجش از دور مي باشد امكان تهيه نقشه درجه حرارت سطح شهر تهران و توزيع آلاينده CO را بر روي اين شهر داده است .
   كليد واژه ها: مورفولوژي شهر، كيفيّت هوا، تهران، داده هاي ماهواره اي
  
   3- سطح بندي پايداري توسعه روستايي، مطالعه موردي بخش هير
  
   چکيده:
   امروزه با توجه به اهميت همه جانبه اي كه پايداري به عنوان پارادايم حاكم در موضوع توسعه به دست آورده، پرداختن به توسعه پايدار روستايي كاري در خور توجه ويژه است. در اين زمينه شاخص سازي متناسب با مكان/ فضا و ايجاد چارچوبي براي طرح معرف ها مي تواند بحث جديدي را مطرح سازد. اين بحث جديد در قالب فرضيه هايي چون: 1- پايداري روستاهاي بخش هير نامطلوب است و 2- توزيع جغرافيايي شدت پايداري روستاهاي بخش هير از عامل وضعيت محيطي بيش از عوامل انساني تبعيت مي كند، مطرح است. در اين تحقيق با نگرش اندام وار به توسعه پايدار و با شاخص سازي بر اساس خصوصيات نظام هاي پايدار در قالب ماتريس اندام وار توسعه پايدار با روش شناختي توصيفي- تحليلي و در نظر گرفتن 85 معرف و گردآوري اطلاعات ثانويه و همچنين توليد اطلاعات از طريق پرسشنامه به ارزيابي و سطح بندي پايداري توسعه روستاهاي بخش هير با تكنيك هاي بارومتري و تحليل هاي فضايي نظام هاي اطلاعات جغرافيايي اقدام شده است. نتايج تحقيق حاکي از وضعيت نامطلوب پايداري در منطقه مطالعه شده است. در اين منطقه وضعيت توسعه به نحوي است كه اغلب سكونت گاه ها در طبقه متوسط قرار مي گيرند. در خصوص عوامل مؤثر در توسعه پايدار با تجزيه و تحليل آماري (تحليل واريانس) بر روي پنج عامل وضعيت طبيعي، فاصله تا مركز بخش، جمعيت، اشتغال و باسوادي، مشخص شد كه عامل وضعيت طبيعي و جمعيت روستاها بيشترين همبستگي را با پايداري توسعه روستايي دارد.
   كليد واژه ها: سطح بندي، توسعه پايدار، روستا، بخش هير
  
   4- نقش و عملکرد شهرهاي کوچک در توسعه روستايي با استفاده از روش تحليل شبکه مورد: دهستان رونيز (شهرستان استهبان)
  
   چکيده:
   وجود مشکلات ناشي از رشد شهرهاي بزرگ، تراکم جمعيت و همچنين مهاجرت روستائيان به اين شهرها موجب توجه و تاکيد برنامه ريزان به تقويت و رشد شهرهاي کوچک گرديد. اين اعتقاد وجود دارد که با تقويت شهرهاي کوچک مي توان مسير مهاجرت هاي روستائيان به شهرهاي بزرگ تر را تغيير داده و بسياري از مشکلات موجود در نواحي روستايي را که ناشي از عدم دسترسي مناسب روستائيان به مراکز خدماتي است برطرف نمود. در ايران با اجراي سياست تبديل روستاها به شهر، بسياري از نقاط روستايي به ويژه در دو ده? اخير به شهر تبديل شده اند. شهر کنوني رونيز در شهرستان استهبان (استان فارس) يکي از اين شهرهاست که در سال 1369 به شهر تبديل شده است. هدف اين مقاله بررسي نقش و عملکرد شهر رونيز به عنوان يک کانون شهري کوچک در توسعه نواحي روستايي پيرامون آن است. در اين راستا با انتخاب 5 عملکرد در قالب 20 متغيّر و با بهره گيري از روش تحليل شبکه به بررسي و مقايسه جريانات و روابط موجود در سطح دهستان مورد مطالعه در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن رونيز پرداخته شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که شهر رونيز توانسته است به عنوان مكان مركزي نقش کليدي در خدمات رساني به نواحي پيرامون خود ايفا نمايد که به تبع آن موجب کاهش وابستگي نواحي روستايي به مرکز شهرستان گرديده است. کليد واژه ها: شهر کوچک، توسعه روستايي، تحليل شبکه، روابط روستايي - شهري، شهر رونيز
   کليد واژه ها: شهر کوچک، توسعه روستايي، تحليل شبکه، روابط روستايي ـ شهري، شهر رونيز
  
   5- قلمرو جغرافيايي کشور و قانون اساسي ايران
  
   چکيده:
   آن گونه که از تحقيقات جغرافي دانان سياسي بر مي آيد، مفهوم قلمرو جغرافيايي کشورها در يک سير تکويني از ابتدا تاکنون تحولات چشمگيري هم از حيث محتوا و هم کارکرد به خود ديده است. دانشمندان قرون اوليه و پس از آن تأکيد عمد? خود را بر ماهيت و کيفيت قلمرو در شکل دهي يک کشور ايده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نيازهاي مادي و معنوي آن قرار داده اند.در جهان كنوني سرزمين، پهنه اي جغرافيايي است با مرزهاي پيراموني مشخص كه جنب? حقوقي حاكميت را بدنه اي جغرافيايي مي بخشد. امروزه استقلال و حفظ تماميت ارضي و مرزي کشورها به عنوان يك مفهوم جهاني مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بين الملل و قانون اساسي کشورها مهمترين منادي چنين نگرشي هستند. هر چند در قرن بيست و يک ساختار حکومت وقلمرو جغرافيايي کشور تا حدودي دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوري در بدو تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منبعث از خصلت هاي ديني و فکري تصميم سازان کلان کشور و تأکيد بر مرزهاي فرهنگي جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملي، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهاي آن مي توان از برجستگي ها و ويژگي هاي بارز آن و زمينه ساز ساخت يک حکومت ملت پايه دانست. تغيير ناپذيري مرزها مگر با شرايط استثنايي و اصلاحات جزئي و با موافقت قواي سه گانه و مقام رهبري در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در اين مقاله با روش تحليلي به بررسي قلمرو ملي و مرزهاي ايران مي پردازيم.
   کليد واژه ها: قلمروکشور، تماميت ارضي، قانون اساسي ايران، خطوط مرزي، مرزهاي عقيدتي
  
   6- درآمدي بر اثرات فضايي سيستم صنعتي فورديزم در توسعه شهر و مكان يابي شهرك هاي صنعتي (مورد نمونه: منطقه شهري تبريز)
  
   چکيده:
   شهرسازي جديد زيربنا نيست. فلسفه و تئوري اقتصاد سرمايه داري است كه فضا را شكل مي دهد و آن را بازسازي مي نمايد. ظهور انقلاب صنعتي موجب تغييرات فضايي شد به طوري كه در نتيجه آن مردم به تدريج از روستاها به شهرها مهاجرت كرده و شهرنشيني شتاب گسترده اي به خود گرفت. از آن زمان شهرگرايي و صنعتي شدن لازم و ملزوم هم شده و دست در دست هم به پيش رفته اند. تغييرات سيستم جهان و به وجود آمدن سيستمي از توليد به نام «فورديزم» تأثير عميقي بر شهرنشيني چه در دنياي پيشرفته و چه در كشورهاي رو به توسعه گذاشته است. اين مقاله در جستجوي چنان تأثيرات مشابه بر روي تبريز مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله به صورت ساختارگرايي و بازتوليدي مي باشد كه بنا به نظر پروفسور رونالد جانستون (Johnstone،1983:10) يكي از سه روش اصلي تحقيق در جغرافياست. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه تا قبل از انقلاب اسلامي فورديزم نقش خود را در ميان ساير عوامل در شكل دهي شهر تبريز ايفا نموده است، ولي بعد از آن صنعت و به تبع آن شهرك هاي صنعتي نقش خود را از دست داده و در زمين هاي «پس مانده» ساير كاربري ها مكان گرفته اند. کليد واژه ها: (سيستم صنعتي) فورديزم، (دوره) مدرنيزم، تبريز، روش بازتوليد در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
  
   7- تحليل عوامل جغرافيايي موثر در مهاجرت هاي روستايي شهرستان زنجان از سال 1355 تا1375
  
   چکيده:
   موضوع مهاجرت هاي روستايي - شهري همواره مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي، جغرافي دانان و اقتصاددانان بوده است. مقاله حاضر نيز در پي يك مطالعه موردي از وضعيت مهاجرت روستايي در شهرستان زنجان تدوين شده است. نگرش ساختاري و توجه به توان ها و محدوديت هاي جغرافيايي ناحيه مورد مطالعه، ديدگاه غالب در اين مقاله است. محدوده مطالعه نيز شامل شهرستان زنجان (بر اساس تقسيمات اداري تا سال1375 )بوده كه اطلاعات مورد نياز آن با استفاده از روش كتابخانه اي و اسنادي، تهيه پرسشنامه و مطالعه ميداني حوزه هاي روستايي و محله هاي مهاجر نشين شهر زنجان جمع آوري شده و از طريق پردازش پرسشنامه ها و همچنين تحليل مؤلفه هاي اصلي به نتيجه رسيده است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه شهرستان زنجان طي دهه هاي 65-1355 و 75-1365 با مهاجرت شديد روستايي- شهري روبرو بوده كه پي آمدهاي منفي را در محيط هاي روستايي و شهرها سبب شده است. همچنين، مهمترين علّت هاي مهاجرت روستايي در اين شهرستان عبارت بودند از: كمبود آب و زمين، محروميت و ضعف خدماتي، بيكاري و درآمد اندك . كليدواژه ها: مهاجرت هاي روستايي، عوامل جغرافيايي، شهرستان زنجان
   کليد واژه ها: مهاجرت هاي روستايي، عوامل جغرافيايي، شهرستان زنجان
  
   8- بررسي عوامل مؤثر در تحولات نظام زراعي دهستان رحمت‏آباد (شهرستان رودبار) در دهه80-
   1370
  
   چکيده:
   امروزه فعّاليت هاي اقتصادي - فارغ از مكان جغرافيايي – در قالب گذشته خويش قادر به ادامه حيات نبوده و در عصري كه همه چيز در حال تغيير و تحوّل است، اقتصاد روستايي نيز، متفاوت از گذشته، و به اقتضاي زمان و مكان نيازمند تحوّل و دگرگوني است. مقاله حاضركه روند تحولات نظام زراعي دهستان رحمت‏آباد در دهه 70 را مورد بررسي قرار داده، تلاش دارد تا ضمن شناخت از ابعاد دگرگوني هاي رخ داده در الگوهاي زراعي ناحيه، عوامل مؤثر بر اين تغييرات مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.از مهمترين نتايج تحقيق اين است كه نظام زراعي ناحيه در فرآيند تحول بيشترين تأثيررا از عوامل جغرافيايي (به عنوان عوامل دروني ) و شبكه‏هاي ارتباطي، بازار، ترويج و دولت (بعنوان عوامل بيروني ) پذيرفته است. كليد واژه ها: نظام زراعي، دهستان رحمت‏آباد، شهرستان رودبار
   کليد واژه ها: نظام زراعي، دهستان رحمت‏آباد، شهرستان رودبار
  
   9- تأثير نظم ژئوپليتيكي اسلام بر سياست خارجي ايران
  
   چکيده:
   نظم ژئوپليتيكي جهان اسلام که مبتني بر وحدت و يگانگي امت اسلامي است، به طور اصولي متفاوت با نظم جغرافيايي موجود است و بر اساس نظم سنتي وستفاليايي بنا شده است. به نظر مي رسد ناسازگاري اصولي نظم عقيدتي اسلام با نظم وستفاليايي در ابعاد زير قابل بررسي است: - اسلام به مرزهاي عقيدتي و ناديده انگاشتن اصل انشعاب ملي و نفي دولت ملي تأکيد مي ورزد؛ - اختلاف در منشأ قوانين سامان بخش و تنظيم کننده مناسبات بين اقوام و گروهبنديهاي انساني است؛ - نظم جهاني اسلام به دنبال کنار گذاشن تفرقه ها و گوناگوني هاي جغرافيايي، قومي، فرهنگي، نژادي و مانند به منظور دست يافتن به نوعي وحدت و در پناه آن ايجاد يک قدرت سوم در چارچوب موازنه قواست؛ - جهان گرايي با رويکرد دنياي سوم که گستره آن سرزمين و مردمان آسيا و آفريقا است؛ اهداف مذکور جهت گيري سياست خارجي ويژه اي را طلب مي کند و جمهوري اسلامي ايران در شرايط کنوني به رغم چالش هاي اساسي با نظم جهاني حاکم دستگاه ديپلماسي آن به دنبال تحقق و عملي ساختن مؤلفه هاي مذکور در عرصه بين المللي است. کليد واژه ها: نظم وستفاليايي؛ نظم ژئوپليتيكي اسلام؛ توجه به جهان سوم؛ مرزهاي عقيدتي؛ روابط خارجي
   کليد واژه ها: نظم وستفاليايي؛ نظم ژئوپليتيكي اسلام؛ توجه به جهان سوم؛ مرزهاي عقيدتي؛ روابط خارجي
  
   10- ارزيابي وضعيت تسهيلات گردشگري استان آذربايجان شرقي از ديد گردشگران
  
   چکيده:
   بر اساس گزارش هاي ارائه شده به وسيله سازمان جهاني گردشگري، درآمد اغلب كشورها از گردشگري در سال هاي اخير با سرعتي چشمگير در حال افزايش بوده است. استان آذربايجان شرقي علي رغم دارا بودن قابليت هاي بسيار بالا، نتوانسته است هماهنگ با اين رشد، صنعت گردشگري(خارجي و داخلي) خود را متحول سازد. مقاله حاضر با هدف يافتن پاسخ به اين سؤال كه چه عامل يا عواملي باعث شده است تا اين سرزمين از مزاياي متعدد گردشگري بي بهره بماند، تهيه شده است. مقاله بر اساس يافته ها و نتايج يك بررسي ميداني از سه جاذبه گردشگري استان آذربايجان شرقي (كندوان، قلعه بابك و شرفخانه) در تابستان 1382 تهيه شده است. تحقيق به صورتي برنامه ريزي شده است كه ضمن شناخت ويژگي هاي گردشگران، ميزان رضايت آنان از امكانات و خدمات گردشگري مناطق گردشگري استان ارزيابي شده و پيشنهاداتي براي استفاده بهينه از قابليت ها و امكانات موجود گردشگري ارائه نمايد. براساس نتايج به دست آمده، مكان هاي گردشگري استان در اغلب زمينه ها فاقد امكانات و تسهيلات لازم براي جلب رضايت گردشگران مي باشند. برنامه ريزي اصولي و به ويژه تهيه و اجراي طرح جامع گردشگري استان نه تنها مي تواند امكان جذب گردشگر بيشتر را فراهم آورد، بلكه مي تواند آثار زيان بار توسعه گردشگري بر محيط زيست و فرهنگ جامعه را نيز كاهش دهد. در خاتمه پيشنهاداتي براي توسعه گردشگري استان ارائه شده است. كليد واژه ها: گردشگر، خدمات گردشگري، آذربايجان شرقي، قلعه بابك، كندوان
   کليد واژه ها: گردشگر، خدمات گردشگري، آذربايجان شرقي، قلعه بابك، كندوان
  
   11- اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوي زهكشي طبيعي و تشديد سيلابهاي شهري
  
   چکيده:
   شهر مشهد به عنوان دومين كلان شهر مذهبي جهان و معرف يكي از كلان شهرهاي اقاليم خشك با محدوديت هاي محيطي فراواني روبروست. علي رغم محدوديت محيط طبيعي، گسترش ناگهاني شهر طي دهه هاي اخير منجر به بروز بحران هاي محيطي در اين كلان شهر شده كه از جمله بحران هاي نوظهور مي توان به كم آبي، آلودگي هوا، آسيب پذيري در برابر زمين لرزه و مشكل سيل و دفع آب هاي سطحي اشاره نمود. تشديد خطر سيل و آب گرفتگي معابر كه منجر به افزايش هزينه هاي نگهداري شهر و خسارات احتمالي جاني و مالي بيشتر خواهد شد، تا حد زيادي ناشي از اثرات توسعه شهري و تغييرات شديد ببار آمده در الگوي زهكشي طبيعي است. در اين مقاله كه از ديدگاه ژئومورفولوژي تاريخي و تلفيق آن با روش هاي تجربي، موضوع سيلاب و آب گرفتگي شهر مشهد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته مشخص مي نمايد كه اثرات غير مستقيم گسترش شهر در داخل حوضه هاي آبريز منتهي به شهر و اثرات مستقيم آن بر الگوي زهكشي طبيعي در محدوده گسترش بافت فيزيكي باعث تشديد شرايط سيل خيزي در اين شهر و آسيب پذيري بخش هاي وسيعي از بافت آن شده است. كليد واژه ها: ژئومورفولوژي شهري، شهرنشيني، تغيير الگوي زهكشي طبيعي، سيلاب شهري، كلان شهر مشهد
   کليد واژه ها: ژئومورفولوژي شهري، شهرنشيني، تغيير الگوي زهكشي طبيعي، سيلاب شهري، كلان شهر مشهد
  
   12- اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي با استفاده از روش دلفي شهرستان فلاورجان - استان اصفهان
  
   چکيده:
   شهرستان فلاورجان داراي اراضي مستعد، آب کشاورزي مناسب وسالانه حدودچهار صد هزار تن محصول کشاورزي است. وجود مازاد توليد در بعضي از محصولات کشاورزي مانند پياز، سيب زميني، سبزيجات برگي و غدّه اي و نيز برنج و ميوه، اين شهرستان را مکان مناسبي جهت استقرار واحدهاي صنايع تبديلي و تکميلي کرده است. اين پژوهش بر آن است که صنايع تبديلي و تکميلي متناسب با شرايط شهرستان را بررسي و تعيين نمايد. به اين منظور مدل نظرخواهي تخصصي دلفي مورد استفاده قرارگرفته است. مقاله پس از مروري بر منطقه و توليدات کشاورزي آن با گذري فشرده بر روش دلفي، به تشريح شيوه جمع آوري داده ها وتجزيه وتحليل آن ها پرداخته است. در پايان، نتيجه مطالعه در قالب طبقه بندي صنايع تبديلي و تکميلي مناسب براي شهرستان به ترتيب اولويت آمده است.
   کليد واژه ها: صنعت، صنايع تبديلي و تکميلي، روش دلفي، شهرستان فلاورجان
  
   13- امكان سنجي استقرار صنايع تبديلي و تكميلي فرآورده هاي دامي در استان ايلام
  
   چکيده:
   امكان سنجي استقرار صنايع تبديلي و تكميلي توليدات دامي در استان ايلام مي تواند ظرفيت ها و پتانسـيل هاي بخش دامداري و دامپروري هر يك از شهرستان ها را در يك ارزيابي نسبي تعـيين نمايد. در اين پژوهش روش تحـقيق تركيبي از روش هاي توصيفي، تحليلي و اسنادي است. جامعه آماري كل استان و در بر گيرنده كليه شهرستان ها مـي باشد. ازروش تاكسونومي عددي براي رتبه بندي شهرستان ها استفاده شده، ابـزارگردآوري اطلاعات به صورت اسنادي، پرسشنامه اي و مصاحبه بوده است. نهايتاٌ اولويت هر كدام از شهرستان ها به تفكيك در زمينه ايجاد صنايع تبديلي، تكميلي وبسته بندي توليدات دامي در زمينه فرآورده هاي گوشت قرمز، آورده هاي پشم و مو، چرم و سالامبور، گوشت سفيد وتوليدات عسل و موم تعيين گرديده است.
   کليد واژه ها: امكان سنجي، استقرار، توليدات دامي، صنايع تبديلي و تكميلي، استان ايلام

 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت