زمين با چه سرعتي حركت مي كند؟

ما نمي توانيم سرعت يك جسم را به تنهايي اندازه بگيريم، بلكه سرعت ان بايد نسبت به چيز ديگري سنجيده شود (اين يكي از كشفيات انيشتن است).اگر بپرسيم كه زمين با چه سرعتي حركت مي كند بايد سرعت ان را نسبت به جسم ديگري در نظر بگيريم. حركت بدون وجود نقطه مرجع قابل اندازه گيري نيست. مي توانيم بررسي كنيم كه زمين نسبت به محورش، خورشيد، كهكشان راه شيري يا گروه محلي كهكشان ها با چه سرعتي حركت مي كند.

 

               حركت پيچيده زمين            

 

  •  سرعت  چرخش زمين به دور خودش چقدر است؟    5/0 كيلو متر بر ثانيه

  • سرعت حركت زمين به دور خورشيد چقدر است؟      30 كيلو متر بر ثانيه

  • سرعت حركت منظومه شمسي به دور كهكشان راه شيري چقدر است؟ 250 كيلو متر بر ثانيه

  • سرعت حركت كهكشان راه شيري در گروه محلي كهكشان ها چقدر است؟ 300 كيلو متر بر ثانيه

زمين در حالي كهبه دور محورش مي چرخد در مدار به دور خورشيد نيز حركت ميكند.تمام منظومه شمسي ما به ارامي به دور كهكشان راه شيري مي چرخد. كهكشان راه شيري به گروه محلي كهكشان ها، جايي كه خودش نيز در ان حركت مي كند، تعلق دارد.

زمين با چه سرعتي به دور محورش مي چرخد؟

زمين دائما به دور محور خودش مي چرخد.در خط استوا، سطح زمين با سرعت 40000 كيلو متر در شبانه روز حركت مي كند. اين سرعت برابر با 1040 مايل بر ساعت يا 1670 كيلو متر بر ساعت است. اندازه اين سرعت از تقسيم محيط زمين در خط استوا (حدود 24900 مايل يا 40070 كيلو متر) بر تعداد ساعات شبانه روز (24) به دست مي ايد. از انجايي كه محيط زمين در قطبين به صفر نزديك مي شود، هنگامي كه به سمت يكي از دو قطب حركت مي كنيد اين سرعت تقريبا به صفر كاهش مي يابد.

زمين با چه سرعتي به دور خورشيد حركت مي كند؟       

زمين به طور ميانگين فاصله 93 ميليون مايل (149600000 كيلو متر) را به دور خورشيد طي مي كند. اين فاصله بر حسب يك واحد نجومي (AU ) تعريف مي شود. زمين با سرعتي معادل 5/18 مايل بر ثانيه (30 كيلو متر بر ثانيه) به دور خورشيد حركت مي كند.

منظومه شمسي با چه سرعتي در كهكشان راه شيري حركت مي كند؟

خورشيد حدود 26000 سال نوري از مركز كهكشان راه شيري فاصله دارد. فاصله دو سر كهكشان راه شيري بين 80000 تا 120000 سال نوري و ضخامت ان كمتر از 7000 سال نوري است. ما بر روي يكي از بازوهاي مار پيچي ان كه به سمت حاشيه و كناره كهكشان متمايل است قرار داريم.تقريبا بين 200 تا 250 ميليون سال طول مي كشد تا خورشيد (ومنظومه شمسي) يكبار به دور كهكشان راه شيري بچرخند.در اين مدار ما (وساير سيارات منظومه شمسي) با سرعتي حدود 155 مايل بر ثانيه (250 كيلو متر بر ثانيه) در حركت هستيم.

كهكشان راه شيري با چه سرعتي درون گروه محلي كهكشانها حركت مي كند؟

كهكشان راه شيري تنها يكي  از كهكشانهاي گروه محلي است.كهكشان راه شيري با سرعت 185 مايل بر ثانيه (300 كيلو متر بر ثانيه) درون گروه محلي حركت ميكند.

 

Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home