آب آلوده، كثيف وآب تميز

آب منبعي مهم براي تمام مردم جهان است. مردم از كمبود آب تميز خواهند مرد. بسياري از دانش آموزان درباره آب فكر نمي كنند . بسياري از مردم جانشان را بدليل نباريدن باران و يا آلوده شدن راه هاي آبي توسط فاضلآبها از دست دادند اقيانوسهاي جهان هميشه محلي براي تخليه زباله هاي زمين محسوب مي شوند كه اين امر باعث آلودگي اقيانوسها شده است. در بسياري از مناطق فاضلآب و ساير ضايعات و پس مانده ها به داخل اقيانوسها ريخته مي شود. در تصور بسياري از مردم اقيانوسها مكاني گسترده است كه هرگز آلوده نمي شود. اما اين تصور اشتباه است. جريانهاي دريايي در اقيانوسها آلودگيها را از زمين دفع مي كند اما اين آلودگي همچنان در سيستم باقي مي مانند. گاهي اوقات گياهان و حيوانات كه در اقيانوس زندگي مي كنند از اين ضايعات و پس مانده ها براي رشدشان استفاده مي كنند، اما با اين حال مقدار بسياري زيادي از اين ضايعات موجب آشفتگي تعادل طبيعت خواهند بود.

بعضي از مواد حل شده و بعضي ديگر در سيستم باقي مي مانند. مثلا پلاستيك تجزيه نمي شود و به صورت شناور در اقيانوسها باقي مي ماند. مواد ديگر مانند فسفر(از صآبونها) مي تواند توسط گياهان ريز اقيانوسي تبديل به كود شود. «آلودگي» اصطلاحي است كه توسط رسانه هاي گروهي و مردم عادي معمولا مورد استفاده قرار مي گيرد. به هر حال بيشتر دانش آموزان نمي دانند چگونه بين اين كلمه و كلمه«كثيف» تفاوت ايجاد كنند. آلودگي زماني اتفاق مي افتد كه آب (يا هر قسمت ديگر محيط زيست) نا مطبوع و آزار دهنده شود يا اينكه براي ارگانيسم ها مضر باشند. آب شور و شيرين هر دو مي توانند آلوده شوند. اما آب دريا بدليل شوري نمي تواند آلوده شود.

 

همچنين آب شور براي انسانها مضر است واين بدليل آلودگي و كثيف بودن نيست؛ بلكه ‎آب شور حاوي كانـي هاي نمك حل شده است . اين آزمايش از دانش آموزان مي خواهد درباره تفاوتهاي ميان آب آلوده، آب كثيف وآب شيرين فكر كنند.

Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home