محتوای دسته بندی مخاطرات
تعداد محتوای موجود: 72

دﺷﺖ ﻗﺮهﺑﻼغ در 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮﻛﺰ آن ﺷﻬﺮ ﺷﺸﺪه است. آب و هوای این منطقه خشک و نیمه خشک است. دﺷﺖ ﻗﺮه ﺑﻼغ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮﻳﺎن هاي آب ﺳﻄﺤﻲ است. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ و رﺳﻮﺑﻲ اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري زاﮔﺮس ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﻲ از زاﮔﺮس روراﻧﺪه واﻗﻊ اﺳﺖ. در این گزارش به بررسی علت فرونشست زمین در دشت قره بلاغ پرداخته گردیده است. در این گزارش به بررسی علت فرونشست زمین در دشت قره بلاغ پرداخته گردیده است.

اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻜﺎف ﻫﺎي زﻣﻴﻦ و ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻫا، ﻣﺨﺎﻃﺮه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ دﺷﺖ ﻣﻴﻨﺎب را درﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه دﺷﺖ ﻣﻴﻨﺎب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻫﻜﻲ و ﻣﺎرﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﺗﺮك ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻨﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮك ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮد ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این گزارش حاصل بررسی مقدماتی پدیده شکل گیری شکاف ها در این منطقه می باشد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 170 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن استهبان می باﺷﺪ. اﻳﻦ دﺷﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺤﻞ رﺧﺪاد ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺷﻜﺎف ها در ﺑﻴﻦ ﻛﻮه ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺳﺎزﻧﺪ آﻫﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﻗﺮار دارد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻜﺎف ﻃﻮﻟﻲ در دﺷﺖ اﻳﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮازن زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻲ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮاز آب زیرزمینی دشت رخداده است. در این گزارش به بررسی فروچاله ها و شکاف های زمین دشت ایج پرداخته شده است.

فرونشست زمين پديدهاي ژئومورفيک است که تحت تأثير عوامل طبيعي و انساني رخ ميدهد و صدمات ناشي از آن ميتواند در بسياري از موارد فاجعه بار باشد. شکاف هاي زميني يکي از خطرات زيست محيطي هستند که مناطق روستايي، شهري و صنعتـي را تهديد مي کنند و غالباً دراثر برداشت بي رويه آب هاي زير زميني در حوضه هاي رسوبي خشک و مسـتعد بوجود مي آيند. دشت مشهد در امتداد زمين درز کپه داغ- البرز با راستاي شمال غربي- جنوب شرقي تشکيل شده است و مساحتی حدود 700 کیلومتر مربع دارد. اين دشت از شمال شرق به ارتفاعات هزارمسجد و از جنوب به ارتفاعات بينالود می رسد. در این گزارش با استفاده از تداخل سنجی راداری به مطالعه فرونشست دشت مشهد پرداخته شده است.

روستای تمیسیان از توابع شهرستان دماوند، در جنوب باختری دماوند قرارگرفته است. پهنه زمین لغزش تمیسیان در سازند کرج جای گرفته است. زمین لغزش از نوع چرخشی ساده می باشد و درازای آن 50 متر، بلندا 45 متر و ژرفای آن 3 تا 5 متر اندازه گیری محاسبه گردید و از نظر حجم توده لغزیده در رده زمین لغزش های متوسط و از نظر ژرفا در دسته بندی سطحی تا نیمه ژرف قرار می گیرد. در این گزارش به بررسی و مطالعه علل زمین لغزش روستای تمیسیان پرداخته شده است.

زﻣﻴن لغـﺰش ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﻜﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺤﻲ، در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮوﺷﻴﺐ ﺗـﻮده ﻫﺎي زﻣﻴن لغزﺷﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨد. رویداد زﻣین لغزش ﻓﺮوردﻳﻦ 1386 در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 103 ﺟﺎده ﻛﺮج - ﭼﺎﻟﻮس، در پی بارندگی شدید فروردین ماه و در سنگ آﻫﻚ های رﻳﺰ دانه و ﺑﻪ حجم تقریبی دو ﻫﺰار ﻣﺘﺮ مکعب رخداده است. این زمین لغزش از ﻧﻮع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﻮه اي (Wedge failure) مﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این رویداد موجب رﻳﺰش ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ در جاده و رودﺧﺎﻧﻪ شده، به نحوی که سبب انسداد راه و همچنین آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودخانه را به ﻫﻤﺮاه داشته است. در این گزارش به زمین لغزش گردنه ی هزارچم کیلومتر 103 جاده کرج – چالوس پرداخته شده است.

سرشاخه هاي رودخانه چشمه گیله در كوههاي جنوب تنكابن موسوم به كوههاي « سه هزار» قرار دارد. اين رودخانه از ارتفاعات الموت و تخت سليمان ( با ارتفاع بيش از 4000 متر) سرجشمه گرفته و سپس در محلي به نام « چاله » با پيوستن به رودخانه « دو هزار» رودخانه اي را با نام « دوهزارسه هزار» تشكيل مي دهند. اين رودخانه در پهنه ساحلي خزر به نام رودخانه «چشمه گيله» شناخته مي شود.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻲ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻚ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ. دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻨﻠﺮزه (Earthquake Hazard) در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻬﺮان و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻄﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻲ (Site Vicinity Investigation) می باشد. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري و اﻧﺘﺴﺎب روﻳﺪاد زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎي وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در راستاي پژوهش هاي بنيادي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور پيرامون خطر زمينلرزه در گستره تهران، نخستين بررسي ها از سال 1352 با مطالعه مقدماتي لرزه خيزي پهنه البرز آغاز شد. سپس در سال 1364 ويژگي هاي زمين شناسي كواترنر نوزمينساخت و لرزه زمينساخت گستره تهران بزرگ بررسي گرديد. . در سال 1382 بانك داده هاي گسل هاي كواترنر، زمينلرزه هاي تاريخي و دستگاهي و نقشه هاي زمين شناسي مقياس 1:100000 بصورت بانك هاي اطلاعاتي مكان مرجع ذخيره سازي گرديد.. بررسي اين داده ها نشان داد، تمركز زمينلرزه هاي ويرانگر پيش از سده بيستم ميلادي بوده و پس از آن، زلزله مهمي گستره تهران را تحت تاثير قرار نداده است.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در خصوص رویداد زمینلغزش در منطقه حسین آباد کالپوش تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند. بر مبناي ادعاي ساکنین منازل پایین دست سد، اولین آثار حرکت و تركها در سازههاي مسکونی در تیرماه 1397 مشاهده شده و بیشینه جابجاییها در 26 اسفند 1397 روي داده است. همچنین منطقه در اواخر اسفند 1397 شاهد بارش کم سابقه و شدید برف بوده که بنظر میرسد در تشدید حرکات زمینلغزش موثر بوده است. پی جوییهاي صحرایی به شعاع تقریبی پنج کیلومتر از مرکز روستا آغاز شد، بررسی دادهها موجود شامل نقشههاي زمین شناسی، گزارشات و تصاویر ماهواره اي سنتینل ١2 و ژئوآي ٢ نشان دهنده لغزشهاي قدیمی در محدوده روستا میباشد که برخی از آنها مجدداً فعال شده اند.

سرشاخه هاي نکارود به صورت سرشاخه های کوچک ولی پرتعداد از ارتفاعات جنوبی سرچشمه گرفته و از پیوند مجموع آنها رودخانه نكا با روند روند تقريبي خاوري باختري شکل می گیرد. بيش از ورود نكا به محدوده شهري، دو رودخانه دلگشا ورود آب نیز به اين رودخانه متصل مي گردند.

ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ. ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن واﻗﻊ در 35 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان و از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ دار ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺒﻲ وزﻧﻲ اﺳﺖ. ﺳﺪ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﺴﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﺧﺪاد زمین لغزش درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن وﺟﻮد ﺗﻮده ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار (ﻣﻮرن)، ﻧﻔﻮذ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﻮده و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ، ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺎﻻدﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب میﮔﺮدد. در این گزارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ رﺧﺪاد زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﭘﻬﻨﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اداﻣﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮده ﻣﺘﺤرک را بیان می ﺳﺎزد.

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ واﮐﺎوي ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات آزﯾﻤﻮﺗﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد، زﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽP ﺑﻪ S ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺷﮑﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از آزﯾﻤﻮت ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ (back-azimuth) ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﺪاﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي )ﯾﻌﻨﯽ راﺳﺘﺎي ﻗﻄﺒﺶ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ( ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻔﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﻧﺒﺎرش، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد )ﺿﻌﯿﻒ(، ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﻣﻮﺛﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ Ps ﺷﯿﻔﺖ داده ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

فرونشست ها سرشتي بازگشت ناپذير دارند و براحتي قابل کنترل و مهارشدني نيستند. مقابله با خطر فرونشست بر سه اصل پيش بيني، تشخيص و پايش استوار است که مديريت درست منابع آب، نقش کليدي در جلوگيري از رخداد این پدیده را دارد. دشت کاشان در حدود 240 کیلومتری جنوب تهران و 250 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد. این دشت در دامنه کوه های کرکس و حاشیه کویر مرکزی ایران قرار دارد. افزايش تعداد چاههاي عميق و ميزان بهره برداري از سفره آب زيرزميني در دشت کاشان سبب کاهش روند نزولی سفره آب زیرزمینی شده است. در این گزارش بر اساس مطالعات دورسنجی به فرونشست دشت کاشان پرداخته شده است.

خير رود از ارتفاعات 2155 متري كوه كلاملو آغاز مي گردد، خيررود از به هم پيوستن رودخانه هاي وركالينه- تاموسره- كليك- تاشزه- اجيني به وجود آمده و رويهم مساحت آن بيش از130 كيلومتر مربع مي باشد. خيررود در محلي به نام خيررود كنار وارد پهنه ساحلي مي گردد. پيش از ورود به اين محل، 4 كيلومتر انتهايي خيررود در بستري تنگ و پر شيب جريان دارد، درازاي خير رود در پهنه ساحلي خزر نيز در حدود 3 كيلومتر مي باشد. پهناي مخروط افكنه خيررود در حدود 5/2 – 2 كيلومتر بوده و بستر توسعه محلات خيررودكنار- سيد علي كيا و نجارده مي باشد. خيررود داراي پيچابه هاي متــعدد بوده و نمـايه پيچ و خـم آن متوسـط است.

مدت زمان طولاني است که جنوب غربي دشت تهران فرونشست را تجربه مي کند. علت اصلي رخداد اين پديده مانند ساير دشتهاي کشور استخراج بي رويه آبهاي زيرزميني مي باشد. آبخوان دشت تهران بين طولهاي ´6 °51 تا ´33 ° 51 شرقي و عرضهاي جغرافيايي ´28 °35 تا ´35 °49 شمالي قرار دارد. علاوه بر زمينهاي کشاورزي که تحت تاثير پديده نشست قرار دارند، بخشي از محدوده نشست داخل شهر تهران است. در این گزارش پایش دشت از سال 2014 تا سال 2019 مورد بررسی قرار گرفته و با سایر نتایج بدست آمده مقایسه شده است.

رودخانه هاي دانيال و تيله رود كه از ارتفاعات جنوب البرز سرچشمه مي گيرند در پايين دست گردكوه وارد پهنه ساحلي خزر مي شوند و در محل « سردخانه » رودخانه دانيال نيز به دو شاخه تفكيك مي گردد كه شاخه باختري آن به همان نام رودخانه دانيال با گذر از تازه آباد به درياي خزر مي پيوندد. ولي شاخه خاوري آن كه نسبت به دو رودخانه ديگر كاركرد و وسعت كمتري دارد، به نام رودخانه جمشيد آباد با گذر از « سردخانه » زمينهاي كشاورزي ( شاليزار ) و محله جمشيدآباد ، در كيلومتر 36 محور تنكابن – چالوس را قطع كرده و به درياي خزر مي ريزد.

بنا به درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور، بررسی و ارزیابی ساختگاه پیشنهادی برای گسترش یا جابجایی روستای گوگرد در نزدیکی شهر خوی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 انجام گردید.

بابلرود یک رود پیچان تیپ است و بنابراین نمایه پیچ و خم آن بسیار زیاد است . خمرودها فراوانند و بنابراین در بخش مقعر این خمرودها فرسایش حاصل از جریان آب رودخانه زیاد است. شیب بسیار اندک پهنه ساحلی ، عامل شکل گیری رود پیچان بابلرود است. در بخش مقعر خمرودها محل جریان آب بسیار زیاد است و موجب عقب نشینی دیواره ها می گردد

دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﯾﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي آن از 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ از زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در این گزارش به رخداد پدیده فرونشست در دشت ورامین و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺎره اي، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ دﮔﺮﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑـﺮﺧﻮرد ﻗـﺎره ﻫـﺎ، دﻳﮕـﺮ در اﻣـﺘﺪاد ﻧـﻮار ﺑﺎرﻳـﻚ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي در ﭘﻬﻨﻪ ي وﺳﻴﻊ دﮔﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در زاﮔـﺮس ﻛﻨﻮﻧـﻲ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻧﻤـﻮدي از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺮخ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ 35 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل )De Mets et. Al., 1994(، ﻟـﺮزه ﺧﻴـﺰي ﺑﺎﻻ و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ Ambraseys & Melville, 1982(،ﻳـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣﻴﻨﺴﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ي ﺳﺎده ي زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻳﻲ از زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺮب در ﻗﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ي ﺟﻨﺒﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﺑﺎﺧﺘﺮي اﻳﺮان اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري (، در دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﺪه ي ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. زمينلرز ه ي چالان چولان دشت سيلاخور با بزرگاي 6.1 در مقياس امواج محلي در تاريخ يازدهم فروردين ماه 1385 در مختصات دستگاهي 91/48 درج ه ي طول خاوري و 62/33 درجه ي عرض شمالي به وقوع پيوست. سازوكار ژرفي اين رويداد معرف زمينلرزه هاي سامانه گسل اص لي جوان زاگرس است ك ه احتمال مي رود قطعه ي گسل فعال شده ، كم ژرفا، امتداد لغز، با شيب به سوي شمال خاوري در ارتباط باشد. بررسي هاي صحرايي نشان مي دهد اين زلزله با گسلش سطحي يا فعاليت دوباره ي گسل شناخته شده اي همراه نمي باشد.

حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. منطقه مورد بررسی در این گزارش در جنوب آزادشهر قرار دارد. در تعاریف معمول شکاف یک ترک کششی طولی در سطح زمین می باشد که همراه یا بدون جابه جایی عمودی است و می تواند در رابطه با گسستگی های حاصل از حرکت گسل ها یا فرونشست غیریکنواخت زمین ایجاد شود. در این گزارش به دلایل پیدایش شکاف طولی زمین در این منطقه پرداخته شده است.

هدف اين گزارش معرفي و اطلاع رساني مناطق پر خطر، به شعاع 5 كيلومتر پيرامون جاده ي ارتباطي فشم - ميگون است كه بر مبناي رسالت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ايران در ارتباط با تدوين و ارائه ي بانك داده هاي بلاياي طبيعي؛ بهره برداري از كليه ي نقشه ها و مدل هاي تهيه شده در اين گزارش، بويژه در پروژه هاي پژوهشي، رساله هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي هاي ناحيه اي و توسعه شهري، با دادن مرجع آزاد مي باشد.

زمین لرزه بندر گناوه در استان بوشهر ساعت 11/11 دقیقه ی روز یکشنبه 29 فروردین 1400 زمین لرزه ای با بزرگای 9/5 در مقیاس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح رخ داد. خوشبختانه با توجه به اینکه بخش مهلرزه ای زلزله ی اخیر در بخش کوهستانی و خالی از سکنه حادث شده بود و در مناطق مسکونی متاثر از زلزله، تخریب ها بیشتر در سازه های گلی و قدیمی و دیوارهای بلوکی حیاط و باغچه ها، ترک در دیوارها، ریختن لوازم مغازه ها و ... بوده است، تلفات جانی بسیار جزئی و در حدود 5 نفر مصدوم گزارش شده است. گستره ی متاثر از زلزله، بخش وسیعی از شهرستان گناوه در استان بوشهر است که در پهنه ی زاگرس چین خورده و در زیر پهنه فروبار دزفول قرار دارد و گسل پیشانی زاگرس (ZFF) بصورت دسته گسل های راندگی با راستای شمال باختر – جنوب خاور، حدفاصل کوه و دشت به صورت پنهان در شمال دشت گناوه می گذرد. از لحاظ خطر زلزله، این منطقه در مرز پهنه ی لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا قرار دارد. زمين لرزه هاي اين مناطق بطور معمول بزرگي کم تا متوسط داشته و كم ژرفايند و بيشتر زمين‌لرزه‌هاي زاگرس در زير رسوبات چين‌خورده رخ می دهد.

نتيجه ي برخورد پوست ه هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرزه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرز ه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي سرخون با بزرگاي 5 در مقياس امواج محلي ML=5.0 در تاريخ بيست و نهم مهرماه 1384 در مختصات 53/50 درجه ی طول خاوري و 68/31 درجه ی عرض شمالي به وقوع پيوست. محدوده ي مورد بررسي در ناحيه ي زمين شناختي- زمينساختي زاگرس مرتفع بر گستره اي از سازند هاي آهكي مزوزوئيك تا كنگلومراي بختياري واقع شده است.

زمینلرزه ي 20 فروردین ماه 1392 شُنبه نخستین جنبش نیرومند لرزه اي (تار یخی و عهد حاضر ) ،(Mw: 6/2 ) زمین است که تاکنون رومرکز مهلرزه اي این رویداد را تا شعاع 50 کیلومتري تحت تأثیر قرار داده است. شوربختانه این رویداد منجر به 37 کشته و زخمی شدن 1100 تن از هم م یهنانمان در پهنه ي مهلرزه اي زمینلرزه گردید . زمینلرزه به شهر شُنبه و روستاهاي درویشی، کردلان، اسلام آباد، امام آباد، چاهک و... آسیب هاي فراوانی وارد نمود. خسارت هاي سنگین و در حجم نسبتاً زیاد در سازه هاي مسکونی غیر مهندس ی مناطق یاد شده که با بهره گیري از مصالح نامناسب سنگی- خشتی و بلوك هاي سیمانی بدون پی ساخته شده بودند وارد آمد، در مقابل سازه هاي عمرانی و مسکونی که با رعایت حداقل اصول مهندسی احداث شده بودند، آسیب هاي جزئی دیدند و یا بدون هیچگونه تخریبی، پایدار باقی ماندند. رسم پهنه هاي هم شدت این زمینلرزه (مقیاس 98EMS)، اثر ،کاهندگی شدید به همراه بازشدگی پربندهاي شتاب به سمت جنوب را نشان می دهد. بیشینه شدت پهنه ي رومرکز می باشد که در شهر شُنبه روي داده است و با دور شدن از این شهر، از شدت زمینلرزه نیز Io=VIII مهلرزه اي کاسته می شود.

سر شاخه هاي سرداب رود پس از گذر از دشت ميانكوهي كلاردشت(Intramountainous plian) از تنگدره اي واقع در كوه كلوچال به طرف شمال جريان يافته و پس از دورزدن كوه « چهار سامان» با نام رودخانه ذوات به طرف پهنه ساحلي خزر جريان مي يابد.

پديده فروريزش، پديده اي است كه بطور طبيعي در سازندهاي زمين شناسي انحلال پذير مانند سنگ آهك، ژيپس و نمك به وقوع مي پيوندد. فروريزش زمين و آتش سوزي ناشي از نشت گاز منطقه شهران در ساعت خرداد ماه 04:30 بامداد روز جمعه 28 خرداد ماه سال 1395 رخ داد. محل حادثه در خيابان كوهسار محله شهران و در تقاطع خيابان يكم واقع است. محله شهران در شمال باختري منطقه 5 شهرداري تهران قرار دارد. محدوده مورد نظر در فاصله حدود 5/1 كيلومتر از گسل شمال تهران قرار دارد و از اين ديدگاه، احتمال وجود زونهاي برشي در آن و يا پيرامون آن داده ميشود. محدوده ریزش کرده به درازای حدود 26 متر و پهنای حدود 18 متر می باشد و بطور کامل بر محور حفاری خط شش تونل متروی تهران منطبق می باشد. در این گزارش به بررسی علت این فروریزش پرداخته شده است.

رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از آب در مقاصد كشاورزي وصنعت، با اثرات نامطلوب زيادي در جنبه هاي كمي و كيفي منابع آب همراه بوده است. بدين ترتيب بر جامعه امروزي لازم است كه از استفاده بي رويه از منابع طبيعي به ويژه آب دست برداشته، به سوي استفاده عقلاني و مديريت پايدار بهره برداري از منابع آب روي آورد. افزايش روز افزون بهره برداري از آب هاي زير زميني به ويژه در حوضه هايي كه با نهشته هاي آبرفتي، دريايي كم عمق يا درياچه اي تحكيم نيافته (Unconsolidated) انباشته گشته اند، (Subsidence) به نشست و يا فروريزش سطح زمين مي تواند منجر شود.

رودخانه سياهرود از ارتفاعات جنوب خاوري قائم شهر كه با فاصله اي اندك از پهنه ساحلي خزر قرار دارند، سرچشمه مي گيرد. بنابراين حوضه آبريز اين رودخانه بيش از 30 كيلومتر مربع نيست . روند ابتدایی این رودخانه خاوری – باختری است ولی پس از گذر از محله هاي برجنيك – ريكده و كرچنگ از باختر شهرستان قائم شهر ( پشت كارخانه كنسرو سازي) با راستاي شمالي- جنوبي وارد پهنه ساحلي خزر مي گردد.

ﺑﺮداﺷﺖ بی روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﻴﺢ از آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در بسیاری از آﺑﺨﻮان ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر عمده در دﺷﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻗﺮار دارد. هدف از این گزارش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ در استان تهران است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ آﻫﮑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آب ﻫﺎي ﮐﺎرﺳﺘﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﺑﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺤﻼل و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ درون آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ و در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ان. ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر در ﻫﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه 1395در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺎوري اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﮐﻼت ﺧﺮاﺳﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

تبدیل شدن زمین های کشاورزی و عدم وجود سابقه ای از سازه های آبی زیرزمینی مرتبط با آن ها مشکلاتی مانند نشست زمین در مناطق شهری را موجب شده است. شهر پاکدشت در منطقه ای با اقلیم خشک واقع است. این شهر در دشت های نسبتا هموار، فاقد پوشش جنگلی بوده و شامل اراضی دشتی و مرتعی است. شهر پاکدشت به واسطه عدم شناسایی مسیر کلیه سازه های زیرزمینی که بیشتر شامل قناتها می باشند و همچنین عدم رعایت اصول ساخت و ساز همانند سایر شهرهای حاشیه ای بوده و بنابراین نشست زمین در آن دور از انتظار نیست. در این گزارش به چنین عارضه ای که شامل نشست تعدادی خانه مسکونی در شهر پاکدشت است پرداخته شده است.

توصیف: حرکت رو به پایین رسوبات در زمین را فرونشست می نامند. یکی از مهمترین علل فرونشست افت سطح ایستابی و افزایش تنش موثر در رسوبات آبخوان است. مهمترین علت فرونشست در دشت هشتگرد، ویژگی های زمین شناسی سفره آب زیرزمینی و تاثیرپذیری آن از عوامل انسانی و شرایط آب و هوایی است. در این مطالعه به اهمیت شناخت گسل های پنهان موجود در منطقه و تاثیر آن بر رفتار کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی پرداخته شده است. در این گزارش به تحلیل فرونشست استان البرز پرداخته می شود.

با توجه به گزارش های اخیر در رابطه با گسترش شکاف های دشت ورامین و توسعه آنها به سمت مسیر راه آهن تهران – مشهد، اکیپی از سازمان زمین شناسی در آبان ماه 1395 به این محدوده اعزام گردید. در گستره این دشت دوسری شکاف زمین از قبل شناسایی شده که یکی در زمین های کشاورزی جنوب روستای معین آباد و دیگری در مسیر خط آهن، واقع در جنوب شرق دشت ورامین می باشد. هر دو پدیده طی این ماموریت مورد بازدید قرار گرفت.

پس از بارشهای نوروز1398 در شهر شیراز که سبب جاری شدن سیل در ورودی شمالی شهر (دروازه قرآن) شد و خسارتهای جانی و مالی به دنبال داشت، توجه به مخاطرات طبیعی در شهر افزایش یافت. به دنبال آن، وجود بلوک سنگی در بالای ارتفاعات مشرف به دروازه قرآن سبب بروز نگرانیهایی در مورد سقوط آن و ایجاد آسیبهای جانی و مالی در منطقه گردشگری خواجوی کرمانی شد. با بررسیهای میدانی تصمیم گرفته شد تا شاخصهای مکانیکی توده سنگی برای ارائه راهکارهای مناسب به منظور مهار و برداشت بلوک سنگی محاسبه شود. بر این اساس، محاسبه رده-بندیهای مهندسی سنگ از جمله RMR ، GSI ، Q و RMi در دستور کار قرار گرفت. سرانجام پیشنهاد گردید توده سنگی بوسیله بتن مگر یا کابل مهار گردد و سپس نسبت به برداشت آن به روش نعل و پارس اقدام شود. بدیهی است در زمان برداشت باید موارد ایمنی در پایین دست رعایت شود.

بزرگترين حوضه آبريز استان مازندران متعلق به رودخانه چالوس است. وسعت حوضه آبريز اين رودخانه نزديك به 1000 كيلومتر مربع تخمين زده مي شود . سر شاخه هاي اين رودخانه در بلندترين نقطه ارتفاعي دامنه هاي جنوبي البرز واقع است. اين سرشاخه ها به يكديگر پيوسته و رودخانه هاي پرآبي همچون منجير- فيروزآباد- خشكه رود را تشكيل مي دهند. مجموعه اين رودخانه ها به گرم دره پيوسته و سپس در فاصله 10 كيلومتري شمال مرزن آباد به رودخانه چالوس مي پيوندند. از اين منطقه تا پهنه ساحلي خزر ( به طول 30-25 كيلومتر) ، رودخانه چالوس به صورت تنگدره اي پر شيب جريان مي يابد.

منابع آبی که در سازندهای سخت آهکی تجمع کرده اند را تحت عنوان آب های کارستی دسته بندی می کنند. این آبها در طول زمان زمین شناسی و بر اثر انحلال و از طریق شکستگی های موجود در این تشکیلات سنگی به درون آنها نفوذ و در آنها تجع پیدا کرده اند. وسعت زیاد استان کرمان با تنوع و پراکندگی واحد های سنگ چینه ای مستعد پدیده کارست و این منابع بالقوه ی آبی می باشد. از سوی دیگر به دلیل منابع آبی محدود این استان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی بخش مطالعات زمین شناسی در مرحله اول دو ورقه 1:250000 کرمان و قسمت هایی از نقشه 1:250000 راور را مطالعه نمود. محدوده های مورد نظر بخش های از شهرستان های کرمان، شهداد، راور، کوهبنان و بهاباد را در بر می گیرند. این محدوده ها بر پایه آخرین طبقه بندی وزارت نیرو در حوضه آبریز درجه یک فلات مرکزی و حوضه های آبریز درجه دو کویر لوت و کویر درانجیر و حوضه های آبریز درجه سه شهداد، راور، جهل پایه و ... واقع شده است. گزارش پیش رو نتایج بررسی های زمین شناسی این محدوده ها را ارائه می نماید.

توصیف: برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی دلیل اصلی فرونشست در دشت ها می باشد که حاکی از اهمیت فراوان خصوصیات زمین آب شناسی در مطالعات فرونشست زمین می باشد. گستره مطالعاتی یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک با کشیدگی شرقی – غربی بین دو سری ارتفاعات شمالی (حلقه در) و ارتفاعات جنوبی (قوش گونی، کردها، جارو و ....) قرار دارد و از باختر به دشت قزوین و از شرق به دشت تهران – کرج محدود می شود. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

مافتون روستاي كوچكي در شهرستان ري و از توابع بخش كهريزک مي باشد. دسترسي به اين محل از طريق جاده شهر ري به باقرشهر و قمصر ميسر می باشد. اين منطقه داراي آب و هوايي معتدل و خشك مي باشد. اين روستا بر روي يك تپه واقع شده و در دو سمت آن دو مسيل قرار دارد كه مسيل باختري از اهميت بيشتري برخوردار بوده و حوضه بالادست بزرگي دارد. ترکها و شكستگي ديوارها، سقف و نشست نامتقارن كف سازه ها از مهم ترين عوارض ساختماني است كه در ساختمانهای این روستا مشاهده مي گردد. در این گزارش به پدیده فرونشست و آسیب های ساختمانی در روستای مافتون پرداخته شده است.

بحران فرونشست در بیشتر دشت های ایران تهدیداتی را برای زیرساخت های کشور به وجود آورده که از جمله آنها راه های موجود و توسعه شبکه آنها است. ترک های فرونشستی در گستره وسیعی از دشت آیسک – فردوس وجود دارند که عامل اصلی پدید آورنده فرونشست در این پهنه، فعالیت های کشاورزی و برداشت آب از این دشت و در نزدیکی آیسک و سرند می باشد. در این گزارش با بررسی های میدانی و تصاویر راداری به پدیده فرونشست در جاده آیسک – فردوس پرداخته شده است.

پدیده فرونشست می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناختی مانند انحلال، آب شدن یخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت های آرام پوسته جامد زمین و یا فعالیت های انسانی نظیر معدن کاری، برداشت آب های زیرزمینی و یا نفت ایجاد شود. محدوده فرونشست زمین دشت تهران با مساحت 415 کیلومتر مربع شامل زمین های جنوب باختری آن می باشد که بخش اعظم آن در شهرستان اسلامشهر و شهریار واقع گردیده است . در این محدوده چاه مهمترین روش بهره برداری از آبخوان بوده و بیشتر قنات ها به تدریج با افت سطح آب زیرزمینی خشک شده اند. در این گزارش به پدیده فرونشست در جنوب باختر دشت تهران پرداخته شده است.

صفارود كه در ميان مردم محلي به رود طغيانگرموسوم است از ارتفاعات 2500 متري جنوب رامسر سرچشمه گرفته و در ارتفاع 15 متر از سطح درياي آزاد به خزر مي پيوندد. اين رودخانه كه حوضه آبريز آن به نسبت رودخانه هاي مجاور از وسعت بيشتري برخوردار است، در هنگام گذر از بخش كوهستاني بار جامد بسيار درشت دانه اي را با خود حمل مي كند كه اندازه برخي از آنها به 5/1 متر نيز ميرسد.

تلارود تقريبا در 3 كيلومتري باختر قائم شهر و در ميانه دو روستاي « سراج كلا» و همت آباد جاده بابل – قائم شهر را قطع مي كند. اين رودخانه هم چنين در باختر روستاي «عربخيل» و « كاله » از محور بابلسر- بهنمير گذر مي نمايد. دستگاههاي آبنگاري و سيلاب در اين رودخانه نصب نشده است. در فاصله كيلومتر 300+ 30 يك پل بتني دوبانده محور بابل- قائم شهر، دو ساحل تلارود را به يكديدگر متصل مي كند. اين پل 6 سال پيش ساخته شده است

بارشهای بهاری و بویژه اردیبهشت ماه 8931 در گستره شمشک و دربندسر، موجب رخداد زمینلغزش و بسته شدن مسیر میگون به دربندسر در ورودی دربندسر شد. با بررسی های انجام شده مشخص گردید دامنه مورد نظر پیشتر شاهد لغزش بوده است و از این رو زمین لغزش فعلی یک رخداد ثانویه است. بررسی های مکانیک خاکی نشان داد خاک در رده SC رس سیلتی در رده بندی یونیفاید قرار دارد. براساس دادههای به دست آمده نیاز است برای پیشگیری از لغزشهای آینده، دیوار حائل (سازه نگهبان) در امتداد دامنه ساخته شود.

دشت های آبرفتی کبودرآهنگ و فامنین در استان همدان در سرشاخه های رودخانه قره چای و زون ساختاری سنندج – سیرجان واقع شده اند. این دشت ها از نظر ویژگی های هیدروژئولوژیکی به صورت کاسه های مرتبطی هستند که با حوضه های مجاور خود ارتباط هیدرولیکی ندارند و تمامی ذخیره آب های زیرزمینی این دشت ها مربوط به نفوذ حاصل از ریزش های جوی است. در این گزارش به فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ،فامنین و همه کسی در استان همدان پرداخته شده ست.

ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖزﻣین ساﺧﺘﻲ و ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي زﻳﺎد، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻨﻮع زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻤﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از زﻣین لغزش ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﻠﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي و ﻓﻌﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻳﺪاد ﻟﻐﺰش را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در این گزارش به ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ، پیرامون منطقه حاجی آباد واقع در شهرستان شمیرانات استان تهران پرداخته شده است.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در فروردین ماه سال 98 در خصوص بازدید از رویداد زمینلغزش در منطقه حسین آباد کالپوش، تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند که نتیجه آن منجر به تهیه گزارش 98 شد و به استانداري و مسئولین -03- "بررسی و تحلیل مقدماتی زمینلغزش حسین آباد کالپوش" مورخ 4 مربوطه استان سمنان ارائه گردید. بر مبناي این گزارش رخداد زمین لغزش بررسی و آسیبهاي وارد شده به واحدهاي مسکونی، سازههاي عمرانی و شریانهاي حیاتی مشخص گردید، همچنین علل وقوع رویداد زمینلغزش بر مبناي مشاهدات صحرایی ارائه شد و علل یابی دقیق آن منوط به مطالعات تکمیلی (ژئوتکنیک و ژئوفیزیک) گردید.

چالكرود در محل روستاي « نسكو» و «ليماك» به پهنه ساحلي خزر وارد مي شود. اين رودخانه همچنين جاده رامسر – تنكابن را در كيلومتر 100+10 قطع مي نمايد. ارتباط بين دو ساحل چالكرود توسط يك پل دوبانده بتني با 6 دهانه 15 متري صورت مي گيرد. به نظر مي آيد كه پيش از شكل گيري چالكرود با سيماي امروزي، محدوده اين رودخانه توسط بادرفت هاي لسي (Loess) پوشيده شده بود. بطوريكه امروزه مي توان لس هاي قهوه اي را در زير آبرفت هاي درشت دانه چالكرود شناسايي و رديابي نمود. ستبراي لس ها در پيرامون كوهستان به 3 متر نيز مي رسد ولي به طرف شمال از ستبراي آن كاسته مي گردد.

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور بررسی و مطالعه زمین لغزش بیانلو در نزدیکی شهر خوی انجام گردید. بر اساس مشاهدات صحرایی و روزمینی زمینلغزش مذکور از نوع چرخشی و با سرعت حرکتی متوسط تا آهسته ارزیابی میگردد. این زمینلغزش موجب خسارت در این روستا می شود. این مناطق بر پایه ویژگیها و شرایط زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی و زمین ساختی پیشنهاد دادهشده اند، دو منطقه مناسب در بافت کنونی روستای بیانلو برای اسکان کوتاه مدت تا میان مدت پیشنهاد میشوند. یکی از این دو منطقه در ناحیه شمال تا شمال باختری روستا و دیگری درناحیه جنوب خاوری آن پیشنهاد شده است. این مناطق از دیدگاه زمین شناسی تراسهای رودخانه ای میباشند.

پیرو درخواست مدیریت بحران استان سمنان در فروردین ماه سال 98 در خصوص بازدید از رویداد زمینلغزش در منطقه حسین آباد کالپوش، تیمی متشکل از کارشناسان گروه مخاطرات سازمان زمین شناسی به منظور بررسی علت رخداد و سازوکار حرکت توده لغزشی به منطقه اعزام شدند که نتیجه آن منجر به تهیه گزارش 98 شد و به استانداري و مسئولین -03- "بررسی و تحلیل مقدماتی زمینلغزش حسین آباد کالپوش" مورخ 4 مربوطه استان سمنان ارائه گردید. بر مبناي این گزارش رخداد زمین لغزش بررسی و آسیبهاي وارد شده به واحدهاي مسکونی، سازههاي عمرانی و شریانهاي حیاتی مشخص گردید، همچنین علل وقوع رویداد زمینلغزش بر مبناي مشاهدات صحرایی ارائه شد و علل یابی دقیق آن منوط به مطالعات تکمیلی (ژئوتکنیک و ژئوفیزیک) گردید.

برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی دلیل اصلی فرونشست در دشت ها می باشد که حاکی از اهمیت فراوان خصوصیات زمین آب شناسی در مطالعات فرونشست زمین می باشد. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﺮ ﻛﻮه در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﺮ ﻛﻮه دﺷﺖ اﺑﺮﻛﻮه ﻗﺮار دارد. در این منطقه نیز ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاردي از ﺷﻜﺎف ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در این گزارش به فروچاله ها و شکاف های مناطق فیض آباد، هوروک، دولت آباد و فراغه پرداخته شده است.

واحد مطالعاتی هشتگرد به عنوان یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه دشت نمک از شمال به کوه های البرز از جنوب به رشته کوه های مرکزی از مغرب به دشت قزوین و از شرق به دشت کرج محدود می شود. شرایط اقلیمی، توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و بهره برداری بی رویه از آبخوان های زیرزمینی از یک سو و عدم رعایت قوانین و مقررات توزیع عادلانه آب از سوی دیگر شماری از دشت های کشور را با بحران کم آبی و پدیده فرونشست زمین مواجه نموده است. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

طبق تعريف انستيتو زمين شناسى ايالات متحده، پديده فرونشست زمين شامل فروريزش يا نشست رو به پائين سطح زمين است که مى تواند داراى بردار جابجايى افقى اندک باشد. حرکت از نظر شدت، وسعت و ميزان مناطق درگير محدود نمى باشد و فرونشست مى تواند در اثر پديده هاى طبيعى زمين شناختى مانند انحلال، آب شدگى يخها و تراکم نهشته ها، حرکات آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمين و يا فعاليتهاى انسانى نظير معدنکارى، برداشت آبهاى زيرزمينى و يا نفت ايجاد شود. از نظر يونسکو اين پديده عبارت است از فروريزش يا نشست سطح زمين که به علتهاى متفاوتى در مقياس بزرگ روى مى دهد. به طورمعمول اين اصطلاح به حرکات قائم رو به پايين سطح زمين که مى تواند با بردار اندک افقى همراه باشد، گفته مى شود. پديده يادشده، زمين لغزه ها را (بدليل اينکه حرکت آنها داراى بردار افقى قابل توجهى مى باشد) و همچنين نشست در خاکهاى دستى را شامل نمى شود.

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وسيع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. دو زمینلرزه پیاپی در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1391 مناطق اهر، ورزقان و هریس را به لرزه درآورد. اولین زمینلرزه با بزرگاي Mn=6.2 در مختصات دستگاهی495/38 درجه ي عرض شمالی و658/46 درجه ي طول خاوري مناطق نامبرده را لرزاند حداکثر شتاب ثبت شده ي این زمینلرزه در حدود 428 بر مجذور ثانیه ثبت شده است. دومین زمینلرزه با فاصله حدود 10 کیلومتر با بزرگای Mn=6.0 در مختصات دستگاهی 449/38 درجه ي عرض شمالی و 731/46 درجه ي طول خاوري به وقوع پیوست. بر مبناي تقسیم بندي لرزه زمین ساختی ایران توسط نوگل سادات پهنه ي مورد بررسی در این گزارش در ایالت لرزه زمین ساختی سبلان جای می گیرد.

رودخانه تجن از ارتفاعات جنوبی شهرساری ( رشته کوههای البرز) سرچشمه می گیرد ( کوههای پرکوه- قبله کوه- سنگ لت). سرشاخه های تجن روند شمال باختر- جنوب خاور و شمال خاور- جنوب باختر دارند که در فواصل مختلف به بدنه اصلی تجن که روند تقریبی شمالی- جنوبی دارد می پیوندند. شیرین رود – رود لاجیم – زارم رود برخی از سرشاخه های رودخانه تجن می باشند. حوضه آبریز تجن در حدود 2000 کیلومتر مربع وسعت دارد.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، زندگی شهري و روستایی در تهران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین پایتختهاي جهان، بدون بهره گیري از یک الگوي توسعه مناسب، موجب افزایش ریسک میگردد. ساخت و سازهاي صورت گرفته در حریم گسلها، مکانهاي پرشیب، حاشیه رودخانهها، دهانه درهها و ساختگاههاي ناپایدار، شاهدي بر این مدعاست. توسعه سامانههاي شهري مدرن در مناطق پرشیب در پهنهي شمالی شهر تهران از جمله مسائل حائز اهمیت در زمین شناسی مهندسی است که بایستی قبل از وقوع هرگونه مخاطراهاي، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آبرفت های تهران دارای توالی هایی از خاک دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد. انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دارد. فروریزش خیابان پیامبر در نزدیکی مجتمع کوروش سبب ایجاد فروچاله ای به عمق 7 متر گردید، این فروریزش در بالای خط 6 مترو قراردارد. به منظور بررسی بیشتر، تونل از هر دو سوی منطقه ریزش کرده مورد بررسی قرار گرفته است. فروریزش کیانشهر واقع در جنوب خاوری شهر تهران قرار دارد. منطقه کیانشهر در بین بزرگراه های بعثت در شمال، آزادگان در جنوب و امام علی در باختر واقع است. در این گزارش به علل فروریزش های دو منطقه مذکور پرداخته می شود.

پهناي بستر ازارود به سرعت در حال افزايش است و به نظر مي رسد كه ژرفاي آن نيز بدليل فعال بودن آبشستگي، زياد شده است. مهمترين عامل اين پسروي، وجود مصالح سست و ريزشي پيرامون رودخانه و بهره برداري هاي بي رويه از مصالح كف و ديواره رودخانه است. بهره برداري بي رويه از مصالح رودخانه بايد تحت كنترل باشد و با مطالعات دقيق پهنه سيلابي فعال رودخانه شناسايي گردد. لايه روبي رودخانه بسيار موقت است و مصالح انباشته شده در ساحل، به تدريج شسته شده و بار ديگر به بستر رودخانه بازمي گردند. با مطالعات دقيقتر، مي توان رودخانه را ساماندهي نمود.

گستره مطالعاتی کرج بعنوان یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک از شمال به کوه های البرز از جنوب به رشته کوه های مرکزی از مغرب به دشت هشتگرد و از شرق به دشت تهران محدود می شود. در این گزارش بررسی های هواشناسی، اقلیم، زمین شناسی و زمین آب شناسی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته تا با استفاده از نتایج این بررسی ها بتوان نقش عوامل موثر بر پدیده فرونشست را در منطقه مورد مطالعه تعیین کرد.

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور و بررسی و ارزیابی زمینلغزش روستای کفچرین و ساختگاه پیشنهادی به جهت جابجایی واحدهای آسیب دیده روستای یاد شده در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.

نتيجه ي برخورد پوسته هاي قاره اي، تشكيل پهنه هاي وس يع دگرشكلي است كه كانون سطحي زمينلرز ه ها در محل برخورد قاره ها، ديگر در امتداد نوار باريك نبوده بلكه لرزه خيزي در پهنه وسيع دگر شكل يافته است. زمينلرزه ي قشم با بزرگاي9/5 در مقياس امواج محلي در تاريخ ششم آذرماه 1384 به وقوع پيوست.پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله رومركز اين زمين لرزه را 44 كيلومتري باختر قشم و 57كيلومتري جنوب باختري بندرعباس با بزرگاي Mb=62 در مقياس امواج دروني زمين در مقياس امواج دروني زمين 2686 عرض شمالي و 5583طول شرقي ثبت نموده است،ژرفاي كانوني اين زمين لرزه 10 كيلومتر مي باشد که تا هنگام نگارش اين گزارش بيش از 400 پس لرزه ثبت گردیده است. اين منطقه بدليل مجاورت در مرز صفحات ايران و صفحه عربي هم واره يك منطقه لرزه خيز بوده است، لرزه خيزي اين ناحيه از زاگرس تبعيت مي نمايد . در زاگرس گسلش با ساز و كار معكوس تا راندگي است و اين در حالي است كه اين گسلش را به علت عملكرد حالت پلاستيكي نمك هرمز و همچنين نهشته هاي تبخيري دوران سوم در بعضي مناطق نمي توان بر روي زمين ديد .

مهمترین مسئله در آچار رود سرعت عقب نشینی دیواره های پادگانه هاست. این پدیده منفی حاصل ریزشی بودن مصالح پادگانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از کف رودخانه است. بنابراین تهیه نقشه بزرگ مقیاس از موقعیت مناطق خطرزا و پیشنهاد روش اجرایی مناسب مهمترین گام در حفاظت رودخانه آچارررود است.

دشت های کشور در معرض پدیده فرونشست و خطرات وابسته به آن قرار دارند. برداشت بي رویه آب های زیرزميني علت اصلي فرونشست در دشتهای مختلف کشور بوده است. دشت قزوین در شمال غرب ایران مرکزی قرار دارد و از شمال و جنوب به ترتیب با رشته کوه های البرز و راموند احاطه شده است. دشت قزوین به صورت کاسه ای بوده که آب های زیرزمینی و سطحی از همه سو وارد آن می شوند. این دشت یکی از مهم ترین دشت های کشور محسوب می شود. در این گزارش تاریخچه مطالعاتي رادار بر روی دشت قزوین جمع آوری گردیده تا با الگوریتم های مختلف این دشت مورد بازبيني قرار گيرد.

شهرری در جنوب خاوری شهر تهران واقع شده و فاصله آن تا مرکز شهر تهران بالغ بر 14 کیلومتر است. شهرستان ری در دشت واقع گردیده و کوه های پیرامون آن بلندای زیادی ندارند. بررسی های انجام شده در این منطقه نشان دهنده بروز نشست در خاک های سطحی منطقه می باشد که در پی آن آسیب دیدگی های ساختمانی روی داده است. عمده این آسیب ها شامل ایجاد و گسترش ترک های کششی با بازشدگی بیشینه چند میلی متر در دیوار منازل می باشد. در این گزارش به دیگر علت های نشست زمین و آسیب های ساختمانی این منطقه پرداخته شده است.

زمينلغزش ها بر محيط طبيعي زمين تاثير مي گذارند كه از آن جمله اثرات آن بر 1 - پيكرشناسي سطح خشكي و بستر دريا 2- جنگل ها و علفزارها و 3- سكونتگاه هاي جوامع بومي گياهي و جانوري است . اثرات پيكرشناختي خود بخشي از فرايند كلي افت ارتفاع سطح زمين در اثر عملكرد فرسايش و حركت توده اي مواد به شمار مي آيند . اثرات زمينلغزش بر پوشش گياهي و حيات وحش بسيار منفي است و در برخي موارد وضعيتي فاجعه بار ايجاد مي كند . با اين وجود پيامدهاي ناگوار زمينلغزش بر جو امع گياهي و جانوري در طبيعت محلي بوده و به گونه ها امكان مي دهد در طول زمان به حيات خود ادامه دهند . ممكن است در بلند مدت زمينلغزش ها حتي اثرات مثبتي بر زيستگاه هاي گياهي و جانوري داشته باشند.در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.

دﺮ ﺗﻘﺴﯿ ﻤﺎت زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ در اﯾﺎﻟﺖ زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪ ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤ ﯽ و ﺟﻮان از دوران زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﭘﻠﯿﺴﺘﻮﺳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﻰ روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾ ﺦ 29 ﻣﻬﺮﻣﺎه 1395اداره ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻧﺪ اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي دور ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي Landsat7 ﺧﻄﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه زرﻧﺪ ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪادي ﺧﻄﻮاره دﯾﮕﺮ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن و ﮔﺴﻞ زرﻧﺪ ﻧﻮ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﻮارهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ، ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ زرﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

بنابر درخواست اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور برای بررسی وضعیت زمینلغزش روستای بیانلو در ۲۰ کیلومتری باختر شهرستان خوی و ارزیابی بیشتر منطقه برای مکانیابی ساختگاه مناسب جهت اسکان ساکنین واحدهای مسکونی در معرض آسیب ناشی از زمین لغزش، کارشناسان گروه زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک به همراه کارشناسان آن اداره کل به منطقه رهسپار شدند. نتایج این بازدید در این گزارش آمده است.

یکی از علتهای فرونشست زمین افت سطح آب زیر زمینی می باشد. سازمان نقشه برداری کشور بر اساس انجام تراز یابی های دقیق در سال 1374،1382،1380 یک ناحیه فرونشست زمین را در جنوب غرب دشت تهران شناسایی نمودند. بررسی های این سازمان نشان داد طی 8سال بطور متوسط 31 سانتی متر فرونشست زمین در منطقه رخ داده است. بیلان آب زیر زمینی یکی از انواع بیلان است که به بررسی مولفه هایی که موجب وارد شدن آب به آبخوان یا خارج شدن آن می شوند می پردازند.در این گزارش بیلان آب زیرزمینی محدوده فرونشست زمین در جنوب غربی دشت تهران بر اساس آمار و اطلاعات موجود بررسی قرار می گیرد.

دو رودخانه بزرگ دوهزار- سه هزار و تيروم از دو سوي كوه « يال گاو پشته » وارد پهنه ساحلي خزر شده و با حركت به طرف درياي خزر مخروط افكنه بزرگي را بوجود مي آورند كه پهناي آن در حاشيه درياي خزر بيش از 10 كيلومتر است. مرز خاوري اين مخروط افكنه رودخانه چشمه گيله ( شهرستان تنكابن) و مرز باختري آن رودخانه شيرود ( تيروم ) مي باشد.

سبزه رود از ارتفاعات 3000 متر سرچشمه می گیرد. دو سرشاخه اصلی این رودخانه در محله و از کف به یکدیگر پیوند خورده و به صورت یک دره- رودخانه با شیب نسبتاً تند به سوی رویان به حرکت در می آیند. درازای سبزه رود در پهنه ساحلی خزر در حدود 10 کیلومتر است و از میانه شهر رویان گذر می نماید.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و مخاطرات جاده های کوهستانی همواره با چالش های فراوانی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها انواع ناپایداریهای دامنهای است که هر ساله سبب آسیبهای مالی و انسانی نسبتا زیادی در کشور میگردد. جاده کرج – چالوس، به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین راههای ارتباطی شمال کشور است که با توجه به قدمت آن، دیدگاههای مهندسی کمتری در آن به کار گرفته شده است.

در دﻫﻪ هاي اﺧﻴﺮ، ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه گﻴﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻨـﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ترازﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴـﻖ، GPS و ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳـﻨﺠﻲ راداري انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در 60 کیلومتری باختر تهران در استان البرز قراردارد که از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر زمین شناسی شامل دو محدوده کاملا مجزا است. در این گزارش به فرونشست زمین در استان البرز با استفاده از فناوری رادار پرداخته می شود.