ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:18:27.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسي فروچاله و شكاف هاي زمين دشت ايج استان فارس

از نظر زمين شناسي، دشت ایج به ويژه در محل رخداد فروچاله و شكاف ها در بين كوه هايي از جنس سازند آهكي جهرم قرار دارد. اين سازند از طبقات متوسط تا ضخيم لايه آهكي، دولوميت آهكي، آهك دولوميتي خاكستري رنگ و دولوميت هاي سفيد تا خاكستري تشكيل شده است. دشت ايج بر اثر نشست زمين ساختي سنگ كف آن كه در بين دو رشته كوه كناري دشت (احتمالا با سازو كار گسلي) قراردارد، تشكيل شده است. زمين ساخت ويژه اين دشت و گسل هاي دو سوي آن موجب پيدايش پرتگاه هاي متعددي در دو سمت دشت گرديده است . (يوسفي ، شفيعي 1394 ) و فروچاله دشت ايج در پاي يكي از اين پرتگاه ها تشكيل شده است به دليل كربناته بودن سنگ هاي منطقه رخداد حفرات انحلالي كارستي مورد انتظار بوده و شواهد موجود در منطقه مويد اين مطلب مي باشد. از جمله مهمترين آنها مي توان به غار روستاي اشكفت سياه اشاره نمود(نگاره 6). همچنين در مسير تنگه ايج به سمت شهر ايج حفرات انحلالي كوچك و بزرگي قابل مشاهده مي باشد.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور