ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-06 08:35:46.0 | ویرایش: 2020-11-02 13:16:42.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش آغازین بررسی سازوکار فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ، فامنین و همه کسی (استان همدان)

دشت های آبرفتی کبودرآهنگ و فامنین در استان همدان در سرشاخه های رودخانه قره چای و زون ساختاری سنندج – سیرجان واقع شده اند. این دشت ها از نظر ویژگی های هیدروژئولوژیکی به صورت کاسه های مرتبطی هستند که با حوضه های مجاور خود ارتباط هیدرولیکی ندارند و تمامی ذخیره آب های زیرزمینی این دشت ها مربوط به نفوذ حاصل از ریزش های جوی است. در این گزارش به فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ،فامنین و همه کسی در استان همدان پرداخته شده ست.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
همدان/ فامنين
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور