ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-06 13:43:15.0 | ویرایش: 2020-11-02 09:46:09.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران دشت کرج

گستره مطالعاتی کرج بعنوان یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک از شمال به کوه های البرز از جنوب به رشته کوه های مرکزی از مغرب به دشت هشتگرد و از شرق به دشت تهران محدود می شود. در این گزارش بررسی های هواشناسی، اقلیم، زمین شناسی و زمین آب شناسی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته تا با استفاده از نتایج این بررسی ها بتوان نقش عوامل موثر بر پدیده فرونشست را در منطقه مورد مطالعه تعیین کرد.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
البرز/ كرج
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور