ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-09-13 08:54:21.0 | ویرایش: 2021-05-19 00:05:14.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش نقشه 1:250،000 قزوین رشت2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 قزوین رشت2 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

گزارش نقشه 1:250000 قزوین رشت 2
 
چهارگوش رشت قسمتی از کوه های البرز در شمال غرب تهران بوده و دریای خزر مرز شمالی آنست. در جنوب به چهارگوش قزوین محدود می گردد. اين نقشه که بين طول جغرافيائی 49 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه شرقی و عرض جغرافيائی 37 تا 37 درجه و 30 دقیقه شمالی قرار دارد.


چينه شناسي
کهن ترین واحد رخنمون یافته در چهار گوش رشت نزدیک لاهیجان (جنوب خاور لاهیجان) مشرف به دشت خزر می¬باشد که شامل سنگهای دگرگونه فیلیتی که احتمالا دارای سنی معادل کربنیفر زیرین می¬باشد، رخنمون یافته اند.
سنگ آهک روته (پرمین فوقانی) در ناحیه ی  جنوب باختری منطقه گسترده شده و در مقاطع زیادی در خارج از چهار گوش دیده می شود که روی رسوبهای آواری سازند درود (پرمین زیرین) که گاهی قرمز رنگ است قرار می گیرد.
رسوبهای سازند شمشک (ژوراسیک پائین) که با ناپیوستگی (unconformity) روی سنگهای قدیمی تر قرار می گیرد، نمایانگر یک دوره ی ناپایدار تکتونیکی در این منطقه می باشد. قسمت عمده این رسوبها از مواد آواری ذغال دار تشکیل شده که دارای ضخامتی حدود 1000 متر می باشد و مقدار قابل توجهی از مواد آتشفشانی همراه آن است. در بعضی مناطق شامل کنگلومرای دانه درشت است که اجزای آن از سنگهای دگرگونی و کوارتز می باشد. این سنگ جوش به علت بالا آمدن قسمتی از زمین های جنوب خزر که هم زمان با تشکیل رسوب های سازند شمشک به وقوع پیوسته به وجود آمده است. رخنمون (outcrop) رسوب های ضخیم ژوراسیک بالائی و نئوکومین در نواری موازی با  امتداد لایه های رسوبی در شمال کوه های ناحیه واقع است و نشان دهنده حالت ناپایداری است که در آن زمان به وجود آمده است. رسوبات ژوراسیک در مناطق جنوب لاهیجان رخنمون دارد.
آشکوبهای Aptian-Albian (کرتاسه ی پائین) و Cenomanian در قسمتهای مرکزی و خاوری دارای 1500 متر از سنگهای آتشفشانی می باشند. این موضوع می رساند که حوضه های عمیق با روند خاوری باختری وجود داشته و در آنها سنگهای آتشفشانی تشکیل می شده است. آهک ماسه ای آشکوب Maestrichtian به طور محلی در مناطق باختری دیده می شود.
 سنگهای Paleocene در این چهارگوش رخنمون ندارند. رسوبهای آواری قرمز رنگ نئوژن که گاهی با آثار کانیهای تبخیری همراهند تا 3000 متر ضخامت دارند. این رسوب ها در حوضه هائی که بین کوه ها واقع بوده و در قسمتهائی به وسیله گسله ها محدود می شده اند، تشکیل شده است و در اواخر نئوژن تحت تأثیر گسلش و روراندگی های محلی واقع شده است. از پالئوژن پسین تا احتمالا نئوژن توده های نفوذی اسیدی و دانه درشت به وجود آمده اند.
 در دوران چهارم در حوضه آبریز دریای خزر در سطح قاعده (base level) یک افت مشخص دیده  می شود و حال آنکه در دشت قزوین، رسوب گذاری فقط به¬وسیله رخدادهای کم اهمیت قطع می شده است. در مناطق کوهستانی گدازه های تراکیتی دره الموت و نیز رسوب های یخچالی وجود دارد که متعلق به دوران چهارم است. رسوبات کواترنر در اطراف لاهیجان، رشت رخنمون فراوان دارد.
از توده های نفوذی این چهار گوش می توان به گرانیتها و ریولیتهای جنوب باختر لنگرود اشاره کرد.

زمين شناسي اقتصادي
آثاری از کانیهای سرب- باریت- و سیلیس دیده شده است. سنگ آهک- گچ و ذغال سنگ برای رفع نیازهای صنعتی در این ناحیه به اندازه کافی وجود دارد. مجموعه کانیهای اقتصادی که در نقشه چهارگوش دیده می شود. در این ناحیه، برای مصرف زراعت، آب به اندازه  کافی وجود دارد.

ضمائم پیوست
منطقه جغرافیایی محتوا
قزوين/ قزوين
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور