ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-13 11:11:34.0 | دسته بندی: مخاطرات

فرونشست زمین در دشت قره بلاغ – استان فارس

دشت قره بلاغ فاقد جريانهاي آب سطحي دائمي است. رواناب حاصل از نزولات جوي توسط آبراهه هاي فصلي به سمت مركز دشت جريان يافته و از باختر دشت خارج و به سمت رودخانه شور جريان مي يابد. در خاور دشت شيب توپوگرافي تغيير كرده و رواناب سطحي اين بخش به سمت گردنه داركويه و سرانجام به دشت داراب متصل مي گردد.

کلمات کلیدی
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور