ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:58:56.0 | ویرایش: 2020-11-02 12:41:13.0 | دسته بندی: مخاطرات

مطالعه فرونشست دشت مشهد با استفاده از تداخل سنجی راداری

فرونشست زمين پديدهاي ژئومورفيک است که تحت تأثير عوامل طبيعي و انساني رخ ميدهد و صدمات ناشي از آن ميتواند در بسياري از موارد فاجعه بار باشد. شکاف هاي زميني يکي از خطرات زيست محيطي هستند که مناطق روستايي، شهري و صنعتـي را تهديد مي کنند و غالباً دراثر برداشت بي رويه آب هاي زير زميني در حوضه هاي رسوبي خشک و مسـتعد بوجود مي آيند. دشت مشهد در امتداد زمين درز کپه داغ- البرز با راستاي شمال غربي- جنوب شرقي تشکيل شده است و مساحتی حدود 700 کیلومتر مربع دارد. اين دشت از شمال شرق به ارتفاعات هزارمسجد و از جنوب به ارتفاعات بينالود می رسد. در این گزارش با استفاده از تداخل سنجی راداری به مطالعه فرونشست دشت مشهد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
مشهد   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ مشهد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور