محتوای عمومی
تعداد محتوا: 24

محتواهای مرتبط با برچسب فرونشست

دﺷﺖ ﻗﺮهﺑﻼغ در 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮﻛﺰ آن ﺷﻬﺮ ﺷﺸﺪه است. آب و هوای این منطقه خشک و نیمه خشک است. دﺷﺖ ﻗﺮه ﺑﻼغ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮﻳﺎن هاي آب ﺳﻄﺤﻲ است. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ و رﺳﻮﺑﻲ اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري زاﮔﺮس ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﻲ از زاﮔﺮس روراﻧﺪه واﻗﻊ اﺳﺖ. در این گزارش به بررسی علت فرونشست زمین در دشت قره بلاغ پرداخته گردیده است. در این گزارش به بررسی علت فرونشست زمین در دشت قره بلاغ پرداخته گردیده است.

پهنه های مطالعاتي با موقعيت شمال باختری - باختر ایستگاه راه آهن بکران ومختصات جغرافیایی36 درجه و 33 دقیقه و 37 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 50 دقیقه و 6 ثانیه و نیز خاور روستای شریف آباد وبامختصات جغرافیایی36 درجه و 35 دقیقه و 46 ثانیه عرض شمالي و طول شرقي 55 درجه و 53 دقیقه و 17 ثانیه در 25-20كيلومتري شمال شهر میامی در شهرستان میامی واستان سمنان قرار دارند. متوسط ساليانه بارندگي در اين منطقه پيرامون100 ميلي متر مي باشد. اين پهنه بر اساس تقسيم بندي آمبرژه داراي اقليم خشك و نيمه خشك و بر اساس طبقه بندي دومارتن جز اقليم هاي خشك و نيمه خشك سرد است. در اين منطقه رودخانه دائمي تنها رود کال شور است که از 5 کیلومتری شمال روستای شریف آباد باروندخاوری-باختری عبور می کند. بر اساس بررسي هاي روزميني، خاك اين منطقه ريزدانه است وبطور عمده از سيلت و ماسه ريزدانه تشكيل شده است. شواهدي مبني بر ريزشي بودن اين خاك ها در سطح زمين مشاهده مي گردد. در چند رشته از قنات هاي منطقه، چند مسير موازي و نزديك به هم مشاهده مي شود كه مي تواندشاهدي بر سابقه ريزش ديواره و سقف قنوات و تلاش مقني ها در جهت بازگشايي مسيرهاي مسدود باشد. بررسي هاي روزميني در اين منطقه نشان مي دهد كه جنس خاك ريزدانه و بطور عمده از ماسه ريز دانه و ذرات كوچكترتشكيل شده است. با عنايت به افت بالنسبه زياد سطح سفره آب زيرزميني و بافت خاك، احتمال شكل گيري فرونشست زمين در اين پهنه زياد مي باشد.

توصیف: برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی دلیل اصلی فرونشست در دشت ها می باشد که حاکی از اهمیت فراوان خصوصیات زمین آب شناسی در مطالعات فرونشست زمین می باشد. گستره مطالعاتی یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه نمک با کشیدگی شرقی – غربی بین دو سری ارتفاعات شمالی (حلقه در) و ارتفاعات جنوبی (قوش گونی، کردها، جارو و ....) قرار دارد و از باختر به دشت قزوین و از شرق به دشت تهران – کرج محدود می شود. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﯾﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي آن از 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ از زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎي اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در این گزارش به رخداد پدیده فرونشست در دشت ورامین و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است.