همکاران

امید اردبیلی

سمت: مدیرکل

مدرک: کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

سابقه: 17 سال

علیرضا رضایی

سمت: معاون مدیرکل

مدرک: کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

سابقه: 17 سال

اعظم بیات

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری

سمت: مسئول امور کتابخانه

سابقه فعالیت: 26 سال

سیدمهرداد بطحایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زمین شناسی پترولوژی

سمت: مسئول امورمرکز بانکهای اطلاعاتی

سابقه فعالیت: 18 سال

مریم شعاعی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت- زمین شناسی

سمت: مسئول سامانه های ارائه اطلاعات

سابقه فعالیت :17 سال

نوشین آقا بابازاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک

سمت: مسئول امور شناخت واستاندارد سازی داده

سابقه فعالیت :14 سال

امور فناوری اطلاعات

پگاه فوقانی

مدرک نحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سمت: کارشناس سامانه ها

سابقه فعالیت: 19  سال

امور فناوری اطلاعات

حمید نادری

مدرک نحصیلی: کارشناس معدن

سمت: کارشناس شبکه

سابقه فعالیت: 16 سال