تعداد همکاران: 6
همکاران
سامانه ارائه اطلاعات
مریم شعاعی
مسئول سامانه های ارائه اطلاعات
کارشناس زمین شناسی و کارشناس ارشد مدیریت
سابقه کار : 16
سامانه ارائه اطلاعات
الهام مهربانی
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی چینه فسیل
سابقه کار : 14
سامانه ارائه اطلاعات
ریحانه شریفی
کارشناس
کارشناسی زمین شناسی
سابقه کار : 7
سامانه ارائه اطلاعات
کیانا کیانی
کارشناس
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
سابقه کار : 15
سامانه ارائه اطلاعات
فاطمه محمد کریمی
کارشناس
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سابقه کار : 9
سامانه ارائه اطلاعات
صبا خدرزاده
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
سابقه کار : 10