همکاران
مشخصات همکار
نام

فاطمه بیات
پست الکترونیک

f_bayat1353@yahoo.com
گروه شغلی

اموراداری و خدماتی
عنوان شغلی

رئیس دفتر
رشته و گرایش تحصیلی

دیپلم ادبیات و علوم انسانی
سابقه کار

17
رزومه

رئیس دفتر