همکاران
مشخصات همکار
نام

مریم شعاعی
پست الکترونیک

shoaei169@gmail.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

مسئول سامانه های ارائه اطلاعات
رشته و گرایش تحصیلی

کارشناس زمین شناسی و کارشناس ارشد مدیریت
سابقه کار

17
رزومه

رئیس گروه سامانه های ارائه اطلاعات