تعداد همکاران: 1
همکاران
اموراداری و خدماتی
فاطمه بیات
رئیس دفتر
دیپلم ادبیات و علوم انسانی
سابقه کار : 17