تعداد همکاران: 2
همکاران
امور مدیریتی
امید اردبیلی
مدیر کل
زمین شناسی اقتصادی
سابقه کار : 17
امور مدیریتی
علیرضا رضایی
معاون مدیر کل
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
سابقه کار : 17