تعداد همکاران: 3
همکاران
مرکزشناخت و استانداردسازی داده
امیررضا ابدی چالکسرایی
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
سابقه کار : 15
مرکزشناخت و استانداردسازی داده
مهناز کریمایی
کارشناس
کارشناس ارشد شیمی تجزیه
سابقه کار : 12
مرکزشناخت و استانداردسازی داده
حمیده نادری
کارشناس
کارشناس زبان انگلیسی
سابقه کار : 14