تعداد همکاران: 4
همکاران
مرکز بانک های اطلاعاتی
الهام جوانی
کارشناس
کارشناس کامپیوتر
سابقه کار : 17
مرکز بانک های اطلاعاتی
میترا آقاجانی
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
سابقه کار : 7
مرکز بانک های اطلاعاتی
ناهید اسدی
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی پترولوژی
سابقه کار : 12
مرکز بانک های اطلاعاتی
طاهره مجیدی نیری
کارشناس
کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
سابقه کار : 15