نویسنده : مریم شعاعی
عنوان : Evolution of the Jandaq- Arussan regions: implications for the Meso-Cenozoic rotation of Central Iran
تاریخ انتشار : 2021-02-21 00:00:00.0
خلاصه اعلان
لینک شرکت در کنگره به صورت رایگان https://www.skyroom.online/ch/geology/geoco nf
متن اعلان
,