محتوای عمومی
دسته بندی محتوا :
تعداد محتوا: 90

محتواهای موجود در دسته بندی مخاطرات

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر بررسی مکانیسم و علل تشکیل شکافهای زمین در منطقه معین آباد-ورامین در بهار 1383 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش و آسیب های ساختمانی در روستای زناسوج در آبان 1382 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر آسیب های ساختمانی شهر تالش در دی ماه 1380 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر سیل موئیل مشکین شهر استان اردبیل درسال 1380 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش اوشان-فشم در تاریخ اردیبهشت 1383 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بر زمین لغزش جاده اوشان-فشم در تابستان 1381تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی مبنی بربررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن-استان مازنداران در تاریخ شهریور سال 1381 تهیه شده است.

گزارش پیش رو توسط کارشناسان گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی، مبنی بر رخداد سیل در منطقه خلخال-شاندرمن در تاریخ 1381/05/02 تهیه شده است.

پیرو تصمیمات جلسه مورخ 05/08/1397بین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان و معاونت بهره برداری برق منطقه ای گیلان، در خصوص دکل های برق فشار قوی در معرض خطر واقع در محدوده معدن سنگ لاشه شمام رستم آباد، مقرر شد گروه کارشناسی اداره کل زمین شناسی گیلان به همراه اکیپ کارشناسی زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور(مرکز تهران) بازدیدی از منطقه مورد نظر داشته باشند. گزارش زمین شناسی پیش رو نتیجه حاصل از این بازدید می باشد. لازم به ذکر است که گروه کارشناسی اداره کل زمین شناسی گیلان دو بازدید دیگر در تاریخ های دوم شهریور 1395 و یکم آبانماه 1397 از معدن مذکور انجام داده اند که گزارش آنها در پیوست های 1 و2 آمده است.

گزارش حاضر توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (گیلان) و در پی بازدید از رخداد زمین لغزش در روستاهای للیم و تابستان نشین از توابع بخش مرکزی املش و رانکوه در استان گیلان که در مرداد 1400 به وقوع پیوست، حاصل شده است. زمین لغزش مذکور آسیب هایی به منازل مسکونی و راه های ارتباطی منطقه وارد آورد. نتایج این گزارش در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران استانداری گیلان قرار داده شد.